λόης παπαδόπουλος
Ανασχεδιασμός της Κεντρικής Πλατείας της Ξάνθης
συμμετοχή σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 

ΦOΡΕΑΣ ΤOΥ ΕΡΓOΥ:
Δήμος Ξάνθης

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Γ. Βλάχος, Λ. Παπαδόπουλος, Γ. Παπακώστας και (φοιτητές) Γ. Τσαούσης, Ν. Πολίτη, Δ. Κατσαμάκας, Φ. Αυδής, Ρ. Μαρκογιαννάκη, Α. Πάνος, Α. Καραμανλής

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Αισθητική αναβάθμιση, ανάδειξη των ιστορικών τυπολογικών χαρακτηριστικών, ανάπλαση των μετώπων των κτιρίων κατά την περίμετρό της, λειτουργικός εμπλουτισμός και κυκλοφοριακή διευθέτηση της κεντρικής πλατείας της Ξάνθης.

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Η υφιστάμενη πλατείααναγνωρίζεται ως ένα ασχημάτιστο αστικό κενό και ως ένας αδιάρθρωτος κυκλοφοριακός κόμβος με επισφαλή τοποθέτηση στην εκβολή της μεγάλης κλίσης του ιστού της Ανω πόλης της Ξάνθης επί του οριζοντίου εδάφους της νεότερης πόλης.
Κύριο αλλά και μοναδικό ευανάγνωστο στοιχείο συντακτικής ιδιαιτερότητας δημόσιου χαρακτήρα είναι ο Πύργος του μεγάλου ωρολογιού, στην αναδιατύπωση των συντακτικών σχέσεών του οποίου με τα προσκτίσματά του (δίδυμη λοξή σκάλα, εξώστης, πεσσοί, σφαίρες, δημόσιος φωτισμός) στηρίχθηκε η διασφάλιση του ζητούμενου δημόσιου χαρακτήρα της πλατείας.
Με τον ανακαθορισμό των ορίων, των γεωμετρικών διαιρέσεων και των μεγεθών καθώς και με τη διαφοροποίηση στις στάθμες και στα υλικά επίστρωσης της πλατείας επιτυγχάνεται η εννοιολογική αποσαφήνιση και η ένταση στη συνάντηση του οργανικού ιστού της Ανω πόλης με το θετικιστικό σχέδιο της νεώτρης πόλης, η διαβάθμιση στη σχέση του ιδιωτικού στοιχείου με τον κατεξοχήν δημόσιο χώρο της πλατείας καθώς και η κατηγορική διάκριση περιοχών κίνησης και περιοχών στάσης.
Τέλος, μια ειδική στιγμή της πρότασης αφορά στην αναγωγή, μέσω των προτεινόμενων γεωμετριών, του υφιστάμενου μεγάλου πλατάνου σε στοιχείο συζυγές προς τον πύργο και υποδηλωτικό του νοηματικού ζεύγους ιστορία vs /φύση.